Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADk
Administratíva a korešpondencia ADK
Administratívne cvičenia ADC
Anglický jazyk ANj
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk v praxi AJP
Aplikovaná ekonómia APe
Aplikovaná ekonómia APE
Aplikovaná informatika APi
Aplikovaná informatika API
Aplikovaná informatika - seminár APIs
Bankovníctvo Ban
Biológia BIO
Biológia a ekológia BIE
Cestovný ruch CTO
Cvičenia z účtovníctva CVU
Daňová sústava DAs
Dejepis DEj
Dejepis DEJ
Ekológia EKL
Ekológia EKO
Ekonomické cvičenia EKc
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomika EKO
Etická výchova ETv
Etická výchova ETV
Geografia GEG
Hospodárska geografia HOg
Hospodárska geografia HOG
Hospodárske výpočty a štatistika HOS
Hospodárske výpočty a štatistika HVs
Hospodárske výpočty a štatistika HVS
Hospodársky týždeň HOT
Informatika INF
Informatika v ekonomikckej praxi IER
Jazyková obchodná príprava JOPn
Jazyková obchodná príprava JOPa
Konverzácia v anglickom jazyku KAj
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNj
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Manažment MNZ
Manažment osobných financií MOF
Marketing MAr
Matematika MAt
Matematika MAT
Náboženská výchova NAB
Nemecký jazyk NEj
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBn
Občianska náuka OBN
Personalistika PEr
Podnikanie PDN
Podnikanie POD
Podnikateľská komunikácia PKK
Podnikateľská komunikácia POK
Podnikateľské vzdelávanie PNZ
Podniková ekonomika POe
Podniková ekonomika POE
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Právna náuka PRn
Právna náuka PRN
Právo PRW
Prax Pra
Prax PRA
Slovenský jazyk a literatúra SJl
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská komunikácia KMM
Spoločenská komunikácia SPk
Spotrebiteľská výchova SRB
Správanie SPR
Svet práce SEE
Svet práce SVP
Športová príprava SRL
Športové hry Šh
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEv
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Tovaroznalectvo TOV
Tovaroznalectvo TVz
Tovaroznalectvo TVZ
Triednicka hodina TH
Triednická hodina TH
Účtovníctvo UCt
Účtovníctvo UCT
Účtovníctvo a štatistika UCS
Úvod do makroekonómie MEU
Úvod do makroekonómie UME
Úvod do makroekonómie UVM
Volitelný predmet 1 VPR1
Volitelný predmet 2 VPR2
Volitelný predmet 3 VPR3
Volitelný predmet 4 VPR4
Volitelný predmet 5 VPR5
Voliteľný predmet 6 VPR6

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná obchodná akadémia Liberta, Borinská 23, 841 03 Bratislava
    Borinská 23, Borinská 23, 841 03 Bratislava
  • +421 2 64536287

Fotogaléria